شهریور ۳۰, ۱۳۹۷
خوب بودن در انبوه ناملایمتی ها هنر است

در این دسته مطالبی با موضوع خجالت و کمرویی و راههای غلبه بر آن قرار می گیرد